Suomenlinnaseura r.y. on merkitty yhdistysrekisteriin 6.7.1970.

Nämä nykyiset säännöt on rekisteröity yhdistysrekisteriin 2.10.2013.

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomenlinnaseura r.y. Kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialue Suomenlinnan saaret.

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä

– herättää ja vaalia suomenlinnalaisten yhteenkuuluvuutta, kotiseutuarvostusta sekä henkistä ja toiminnallista vireyttä

– toimia suomenlinnalaisten ympäristö- ja asumisolosuhteitten, liikenneyhteyksien ja yleisen sosiaalipalvelun parantamiseksi

– lisäksi tavoitteena on saada jokaisesta taloudesta vähintään yksi henkilö jäseneksi

Seura ei ota osaa puoluepoliittiseen toimintaan.

3 § Tarkoitustaan yhdistys pyrkii toteuttamaan

– harjoittamalla tiedotus- ja valistustoimintaa sekä järjestämällä asukas- ja kulttuuritilaisuuksia

– seuraamalla Suomenlinnaa koskevia yleisiä suunnitelmia ja tekemällä esityksiä viranomaisille ja yrityksille.

4 § Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus

– vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia

– omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta

– harjoittaa kioskikauppaa ja kahvilatoimintaa sekä toimeenpanna myyjäisiä, arpajaisia, rahankeräyksiä ja juhla- yms. tilaisuuksia.

5 § Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus asianomaisen anomuksesta hyväksyä Suomenlinnassa asuvan henkilön. Lisäksi hallitus voi hyväksyä ulkojäseneksi asianomaisen anomuksesta muualla kuin Suomenlinnassa asuvan henkilön. Kunniajäseneksi vuosikokous voi kutsua henkilön, joka pidemmän ajan kuluessa on huomattavalla tavalla tukenut yhdistyksen toimintaa tai toiminut sen tarkoitusperien toteuttamiseksi. Esityksen kunniajäsenestä tekee hallitus. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

6 §

Yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta, perintätavasta ja -ajasta päättää vuosikokous. Yhdistyksen varsinaisen jäsenen ja ulkojäsenen on vuosittain suoritettava jäsenmaksu. Kunniajäsen on jäsenmaksusta vapaa.

7 §

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka toimii yhdistyksen sääntöjä tai periaatteita vastaan tai on laiminlyönyt jäsenmaksun suorittamisen edelliseltä vuodelta. Erotettu jäsen voi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan kirjallisesti valittaa päätöksestä yhdistyksen kokoukselle jättämällä valituskirjelmän hallitukselle. Lisäksi eronneeksi katsotaan jäsen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksunsa kahden edellisen vuoden ajalta.

8 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen jäsenet käyttävät päätäntävaltaansa vuosikokouksessa tai ylimääräisissä kokouksissa, joissa äänioikeus on vain Suomenlinnassa asuvalla, 15 vuotta täyttäneellä yhdistyksen ulko-, kunnia- ja varsinaisella jäsenellä.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa. Muita yhdistyksen kokouksia pidetään niin usein kuin hallitus katsoo tarpeelliseksi ja aina silloin, kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa varten hallitukselta pyytää.

Hallitus kutsuu vuosi- ja ylimääräisen kokouksen koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta julkaisemalla kutsun Seuran kotisivuilla ja sähköpostilistalla sekä Iso Mustasaaren elintarvikekaupan ilmoitustaululla.

Henkilövaaleissa ovat vaalikelpoisia ainoastaan Suomenlinnassa asuvat, yhdistyksen

18 vuotta täyttäneet jäsenet. Henkilövaalit toimitetaan suljetuin lipuin.

Äänestyslippuun saa kukin äänioikeutettu jäsen kirjoittaa puheenjohtajan vaalissa yhden ehdokkaan nimen, sekä hallituksen jäsenten vaalissa niin monen ehdokkaan nimen kuin on valittava jäseniä.

9 § Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijaa.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Todetaan kokouksen osanottajat ja tarkistetaan heidän vaali- ja äänikelpoisuutensa.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta.

6. Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.

7. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisiille.

8. Käsitellään alkaneen toimintakauden toimintasuunnitelma sekä talousarvioehdotus.

9. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta sekä perintätavasta ja -ajasta.

10. Päätetään toimihenkilöiden ja toiminnantarkastajien palkkioista.

11. Valitaan alkaneella toimintakaudelle yhdistyksen puheenjohtaja.

12. Valitaan jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle.

13. Valitaan alkaneelle toimintakaudelle kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa.

14. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat. jotka yhdistyksen jäsen on vähintään viisi (5) vuorokautta ennen kokouksen alkua hallitukselle kirjallisesti esittänyt vuosikokouksessa käsiteltäväksi.

10 § Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen johtoelimenä toimii hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, joka valitaan vuodeksi kerrallaan, sekä yhdeksän (9) kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan valittua muuta jäsentä. Jäsenistä on vuosittain kolme (3) jäsentä erovuorossa.

Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun vähintään viisi (5) hallituksen jäsentä kirjallisesti sitä heiltä vaatii, ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja lisäksi vähintään neljä (4) hallituksen jäsentä on paikalla. Hallituksen kokouksissa päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, henkilövaaleissa kuitenkin arpa. Hallitus voi asettaa erilaisia toimikuntia.

11 § Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä yhdistyksen sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

12 § Toiminnantarkastus

Yhdistyksen toimikausi ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmis toiminnantarkastajille esitettäväksi vähintään neljätoista (14) päivää ennen vuosikokousta.

13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Näiden sääntöjen muuttamiseen tai yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että päätös tehdään kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa, joista toisen tulee olla vuosikokous, ja että kummassakin kokouksessa muutos- tai purkamisehdotusta kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. Kokouksien välisen ajan tulee olla vähintään kaksi (2) viikkoa.

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen omaisuus johonkin yhdistyksen päämääriä edistävään tarkoitukseen yhdistyksen kokouksen päättämällä tavalla.